P. M. Røwdes stiftelse

Til støtte for forskning om norsk økonomisk utvikling.

Stipend

P. M. Røwdes stiftelse utdeler årlig ett eller flere stipend på opp til 300.000 kroner. Stiftelsen støtter høyt kvalifisert forskning (minimum forsker II nivå) omkring norsk økonomisk utvikling. Støtte til ferdigstillelse av og/eller assistentarbeid i tilknytning til igangsatte forskningsprosjekter kan være aktuelt.

Søknader bedømmes enten av stiftelsens styre, eller av en faglig komité som styret utnevner. Bedømmelsen vil spesielt legge vekt på prosjektbeskrivelsen.

Resultatet av forskningsprosjektene skal publiseres i anerkjente kanaler; i bokform, i form av artikler i faglige tidsskrifter eller på faglige nettsteder. Publisering kan skje på norsk eller utenlandske språk. Ved publisering skal det angis at prosjektet har vært finansiert (eller delfinansiert) av P. M. Røwdes stiftelse til støtte av forskning omkring norsk økonomisk utvikling. Det skal også gis melding til dagspressen om ferdig utført forskning. Ved prosjektslutt skal det sendes en sluttrapport til styret.

Søknad

Elektronisk søknad sendes innen 15. april til:

P. M. Røwdes stiftelse
c/o Institutt for samfunnsforskning
E-post: isf@samfunnsforskning.no

Søknader skal inneholde en prosjektbeskrivelse på opptil 5 sider, samt budsjett, tidsplan, redegjørelse for andre finansieringskilder, og forskerens CV.

Tildeling av stipend offentliggjøres i juni hvert år.

Målsetting for stiftelsen

P. M. Røwdes stiftelse ble opprettet av professor Arvid Brodersen i 1992 og støtter forskning om norsk økonomisk utvikling, med vekt på handel og industri, ved å dele ut ett eller flere stipend hvert år.

Betydningen av entreprenørskap, samt av de institusjoner og den kultur som omgir entreprenørene, skal spille en sentral rolle. Problemer knyttet til innovasjon og nyskaping skal studeres både ut fra de motiver enkeltpersoner måtte ha, og ut fra de institusjoner som er med på å avgjøre hvorvidt en entreprenør lykkes eller mislykkes. Forskningen kan også studere hvorvidt slike institusjoner er kulturelt bestemt eller har oppstått som konfliktløsninger med avgrenset historisk varighet. Entreprenørens evne til å kartlegge lokale behov, og til å organisere egen produksjon av varer som tidligere ble importert, bør også undersøkes.

Stiftelsen ønsker å støtte både grunnlagsforskning og mer individuelt fokuserte studier innen dette feltet.

Stiftelsen vil prioritere prosjekter som kombinerer tre perspektiver: For det første bør prosjektene anlegge et tverrfaglig perspektiv, slik at forskeren må gå ut over de snevre spesialdisiplinene. For det andre bør prosjektene ha med et historisk perspektiv, slik at begivenhetenes langsiktige betydning og kontekst klarlegges. For det tredje bør prosjektene bygges opp omkring et sammenliknende perspektiv, noe som både åpner for å bestemme det som er spesifikt ved utviklingstendenser i Norge, og for å foreta begrensede generaliseringer.

Studier av økonomisk utvikling og entreprenørskap i et slikt perspektiv plasserer seg i den institusjonalistiske og historisk økonomiske tradisjonen fra Thorstein Veblen, Max Weber og Joseph Schumpeter. Stiftelsen kan også støtte studier i denne tradisjonens teorihistorie, med vekt på dens relevans for dagens samfunnsvitenskap.

Om Peter Mathias Røwde

Portrett av P. M. Rowde

Peter Mathias Røwde (1876-1955) bidro til norsk industriutvikling ved å starte norsk produksjon av skotøy og andre gummivarer for å erstatte import fra utlandet. Han grunnla Viking Gummivarefabrikk i 1906 og Askim Gummivarefabrikk i 1919. Denne stiftelsen er grunnlagt av hans slektninger for å hedre hans minne.

Les mer om P. M. Røwde → i Store norske leksikon.

Om Arvid Brodersen

Portrett av Arvid Brodersen

Arvid Brodersen (1904-1996, P. M. Røwdes svigersønn fra 1949) var en av landets første sosiologer, med internasjonal anerkjennelse.

Les mer om Arvid Brodersen → på Wikipedia.